JasonJohnsonDSC_0029

Jason (right) checking ice conditions at the ice caves

Jason (right) checking ice conditions at the ice caves

Jason (right) checking ice conditions at the ice caves